Super platform คนละครึ่งพลัส! ใช้จ่าย ได้เงิน

ที่มาของโครงการ บูรณาการสุขภาพ โดย Care 360

ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว มีการเจ็บป่วยด้วยอาการเรื้อรังมากถึง 5-6 ล้านคน ปัญหาเบาหวานจากโรคแทรกซ้อนสามารถแก้ไขได้ ด้วยการดูแลแบบครบวงจร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

นอกจากยาเวชภัณฑ์ที่ผู้ป่วยได้รับแล้ว การดูแลโภชนาการด้วยอาหารและอาหารฟังก์ชั่น ที่มีงานวิจัยเป็นบูรณาการที่ตอบโจทย์ปัญหาทางด้านสาธารณสุขของพี่น้องคนไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
Website : Care 360 ศูนย์บูรณาการสุขภาพ
Line : Care 360
Facebook Fanpage : ศูนย์บูรณาการสุขภาพ
Facebook Groups : Care 360 ศูนย์บูรณาการสุขภาพ